DSC06042.jpg
ตรวจเช็คปั๊มลม

รับบริการทำ preventive maintenance (PM) ให้กับอุปกรณ์ Atlas Copco โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบลม ให้อยู่ในจุดสูงสุด และลดโอกาสการเกิด break down ของระบบ สามารถ control ไลน์ผลิตให้ทำงานได้เป็นไปตามกำหนดการ

Cleaning System.jpg
ล้างระบบปั๊มลม

บริการล้างระบบปั๊มลม Atlas Copco ชนิด screw oil flooded โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดคราบชะแล็กซึ่งมีผลโดยตรงกับอุณหภูมิกับตัวเครื่องปั๊มลมและเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่อง shutdown อุณหภูมิสูง และเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบลม ให้อยู่ในจุดสูงสุดตลอดเวลา

9.jpg
Overhaul ปั๊มลม

บริการ overhaul ปั๊มลม Air Compressor Atlas Copco โดยเป็นการ overhaul เต็มรูปแบบเพื่อทำให้ปั๊มลมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของ Atlas Copco เพื่อเพิ่ม reliability และยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร

G Oil-injected screw compressor - Origin
บริการเครื่องเช่า

บริการเช่าปั๊มลม air compressor เครื่องทำลมแห้ง air dryer หลายขนาด 24/7 พร้อมติดตั้ง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ลดความเสียหายจากการหยุดการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

วัดประสิทธิภาพปั๊มลม

บริการจับประสิทธิภาพปั๊มลม เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องในสภาพรวม และประสิทธิภาพของตัว screw element ได้มาตรฐานตาม ISO 1217

ตรวจเช็คสภาพลูกปืน

บริการวัดค่า Shock Pulse Measurement (SPM) สำหรับเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม เพื่อตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของสภาพของลูกปืน และชุดเกียร์ของ screw element

ซ่อมเครื่องทำลมแห้ง

บริการตรวจเช็ค วิเคราะห์เครื่องทำลมแห้งอุตสาหกรรม air dryer พร้อมแก้ไขซ่อมรั่วระบบน้ำยาแบบครบวงจร โดยเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรม