บริการของเรา > Overhaul Air Compressor 

Capture.JPG

Complete Overhaul Air Compressor

Atlas Copco 

Overhaul ปั๊มลมเต็มรูปแบบ

การ overhaul ปั๊มลมถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนการดูแลปั๊มลมตามมาตรฐานที่มีความจำเป็นสูง ช่วยลดความเสี่ยงของความเสียหายที่อาจเกิดกับกระบวนการผลิตจากการ break down ของเครื่องจักร รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายแฝงจากการกินกระแสที่เริ่มสูงขึ้นของปั๊มลมโดยที่ผู้ใช้เครื่องเองนั้นก็ไม่ทราบ โดยปกติการ overhaul เต็มรูปแบบมีจุดประสงค์เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร และเพิ่ม reliability ให้กับระบบปั๊มลมทั้ง system ให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานตลอดอายุการใช้งาน

ทำไมการ overhaul screw element ถึงเป็นเรื่องจำเป็น

ลูกปืนของปั๊มลม ที่ใช้ภายใน screw element ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับลดแรงเสียดทาน (friction) ในระหว่างการรีดบีบอัดลม ซึ่งลูกปืนภายใน housing นั้นออกแบบให้รักษาช่องว่าง (clearance) ของ screw element ระหว่าง rotors และ housing โดยไม่อนุญาตให้ส่วนของ rotor ทั้ง 2 ชิ้นมีการสัมผัสกัน และเมื่อมีการใช้เครื่องปั๊มลมต่อเนื่อง ตัวลูกปืนจะเกิดการ wearing โดยความเสียหายจะแบ่งออกดังต่อไปนี้

 1. Tearing จากฝุ่นที่หลุดเข้าไปในปั๊มลมระหว่างการดูดอากาศเข้าเครื่อง

 2. Condensation ระหว่างการรีดอากาศให้เกิดแรงดัน

 3. Oxidation และ carbonization จากน้ำมัน lubricant ในระบบ

ซึ่งการ wearing เมื่อเกิดขึ้นในระยะยาว ช่องว่างระหว่างฟันของ screw element จะเริ่มขยายขนาดขึ้น ดังนั้นการทำ Shock Pulse Measurement (SPM) ถือเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าการ overhaul นั้นจำเป็นที่จะต้องทำหรือไม่

Scope of Screw Element Overhaul
 1. เปิด screw ออกมาเพื่อตรวจสอบสภาพฟันของ screw element

 2. ทำความสะอาดชิ้นส่วน housing และฟัน screw element

 3. เปลี่ยนลูกปืน

 4. เปลี่ยน seal กันรั่ว

 5. เปลี่ยน wave springs

 6. ตั้ง clearance ระหว่าง screw element ใหม่โดยใช้เครื่องมือพิเศษ

 7. ประกอบ screw element กลับเข้า housing พร้อมทำการ test ตัวเปล่า

 8. ทำสี housing screw ใหม่

 9. QC check ก่อนทำการแพ็คส่งกลับ

Scope of Motor Overhaul
 1. Electrical and mechanical inspection

 2. Static tests (insulation, winding resistance, polarization index and surge comparison test)

 3. Rewind and disassembling

 4. Stator rewind & wound rotor rewind

 5. Take winding data followed by original design (No. of turns, Wire Size, Connection, Heater, RTD, PTC, ETC.)

 6. Remove damage coil

 7. Core loss test (Check Stator Core Condition)

 8. Restack (If Lamination Damaged)

 9. Insert new coil

 10. Static tests (Insulation, Impedance, Winding Resistance and Surge Comparison test)

 11. Bake dry winding

 12. Dip in class H varnish tank (High Voltage Motor VPI)

 13. Bake in baking oven and varnish clear

 14. Static test

 15. Red varnish spray

 16. Dynamic balancing rotor according to ISO standard

 17. Assembly (Renew Bearing)

 18. No load tests (Line Current, Line Voltage, emperature, Speed (RPM), Rotation, Bearing Condition and Vibration test

 19. Repaint motor housing and recheck overall condition before sending back to users

Overhaul Report

การทำ shock pulse measurement (SPM) ต้องมีการจัดทำทั้งก่อน และหลัง overhaul ซึ่งค่าตัวเลขของ report ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ Atlas Copco ซึ่งค่าตัวเลขของ SPM นั้นจะแตกต่างไปตาม model ของปั๊มลมแต่ละรุ่น