GA VSDs oil-injected screw compressor - For PPT.jpeg
Variable Speed Drive V.S. Fixed Speed Air Compressor

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2021

การทำงานของปั๊มลม fixed speed กับปั๊มลมชนิด variable speed drive (VSD หรือ inverter) มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ปั๊มลมแบบ fixed speed มีลักษณะการทำงานแบบรอบมอเตอร์คงที่ หมายความว่าตัวเครื่องจะทำงานที่ maximum capacity ที่ตัวเครื่องสามารถผลิตตลอดเวลาการใช้งาน ไม่ว่าความต้องการการใช้ลม ณ เวลานั้น ๆ จะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม ในขณะที่ปั๊มลมชนิด variable speed drive (VSD) เป็นปั๊มลมที่มี inverter เข้ามาช่วยควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ได้ โดยการปรับรอบจะปรับให้การหมุนขับscrew element มีความสัมพันธ์กับปริมานการใช้ลมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากเครื่องไม่ต้องทำงานเกินความจำเป็น

ความเหมาะสมของปั๊มลม Variable Speed Drive (VSD) และ Fixed Speed

ปั๊มลมชนิด fixed speed และปั๊มลม variable speed drive (VSD) จัดอยู่ในกลุ่มปั๊มลมประสิทธิภาพสูงสำหรับรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมหนักทั้งคู่ ซึ่งปั๊มลมทั้งสองชนิดสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 24/7 อย่างไรก็ตามการใช้ปั๊มลมทั้งสองชนิดนี้ มีลักษณะการเลือกใช้งานที่แตกต่างกัน ปั๊มลม fixed speed เหมาะสำหรับการใช้กับอุตสาหกรรมที่มีปริมานลมหรือลักษณะการใช้ลมมีความคงที่ เครื่องจักรมี pattern การใช้งานเหมือนเดิมตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในขณะที่ปั๊มลม variable speed drive (VSD) จะเหมาะกับโรงงานที่มีลักษณะการใช้ลมในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่นมีอัตราการใช้ลมสูงในช่วงกลางวัน และกลางคืนมีอัตราการใช้ลมต่ำ หรือมีฤดูการผลิตแตกต่างในแต่ละช่วงเวลาของปีก็สามารถใช้ได้เช่นกัน มากไปกว่านั้นปั๊มลม variable speed drive (VSD) มีลักษณะพิเศษในเรื่องของการบีบช่วงแรงดันpressure band ได้แคบกว่าซึ่งค่าแรงดันที่เล็กลงทุก ๆ 1 บาร์ จะมีค่าพลังงานเท่ากับ 7% ที่จะเกิดขึ้น

ความคุ้มค่าในการลงทุนปั๊มลม Variable Speed Drive (VSD) อยู่ตรงไหน

ปั๊มลมชนิด variable speed drive (VSD) โดยปกติจะมีราคาสูงกว่าปั๊มลม fixed speed อย่างมีนัยยะ ดังนั้นความคุ้มค่าของการลงทุนจะเกิดขึ้นผ่านค่า energy saving ซึ่งการประหยัดพลังงานจะเกิดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ลมของแต่ละโรงงาน ผู้ใช้เครื่องจึงควรเช็คความเป็นไปได้ของโรงงานตัวเองผ่านการทำ data logger ก่อนตัดสินใจลงทุนปั๊มลมชนิดนี้

แล้วถ้าอยากลงปั๊มลมที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุดเราควรทำอย่างไร

การเลือกปั๊มลมให้กับระบบของคุณโดยให้การลงทุนเกิดการลงทุนที่ต่ำที่สุด และยังคงการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดยการแบ่งจำนวนปั๊มลมออกเป็นตัวเล็กมากกว่าหนึ่งเครื่อง (แต่ผู้ใช้เครื่องควรทราบอย่างแน่ชัดก่อนว่าพฤติกรรมของตัวเองเป็นอย่างไร มีความแปรผันสูงแค่ไหน) โดยแบ่งให้มีปั๊มลม variable speed drive (VSD) หนึ่งเครื่อง และ fixed speed หนึ่งเครื่อง (หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับปริมานความต้องการลมรวม) มาควบคุมลมช่วง based load และลดความเสี่ยงในช่วง down time ซึ่งยังคงทำให้โรงงานสามารถรักษากระบวนการผลิตได้ส่วนหนึ่ง