Tosspol Y.

9 พ.ค. 2565

การวางระบบปั๊มลมนั้น มีข้อควรระวังอะไรบ้าง

การวางระบบของปั๊มลมนั้น มีข้อควรระวังอะไรบ้าง


ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่มักจะมีระบบลมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นใช้ในการควบคุมเครื่องจักร ใช้ในการเป่าอุปกรณ์ หรือใช้ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการติดตั้งปั๊มลมและการวางระบบของท่อที่ใช้ในระบบลมอัดให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยวิศวกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการผลิต ดังนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนในระบบลมอัด อย่างแรกเราจะต้องคำนวณลมที่ใช้ในการผลิตก่อนว่ามีมากเพียงใด และจึงจะมาทำการเลือกปั๊มลมให้เหมาะสม โดยการเลือกปั๊มลมนั้นเราจะต้องเพื่อค่า Safety Factor เพิ่มประมาณ 15-20% เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับลมที่นำไปใช้งานจริง


ข้อควรระวังในการวางระบบของปั๊มลม อาจมีปัจจัยหลายอย่างดังนี้


1. พื้นที่ในการติดตั้งปั๊มลมอย่างจำกัด

ข้อควรระวังสำหรับข้อนี้คือ การติดตั้งปั๊มลมให้คำนึงถึง พื้นที่ในการเข้าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาปั๊มลม ควรมีพื้นที่เพียงพอสำหลับในการถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกมาซ่อมบำรุงรักษา โดยจะต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ


2. ทิศทางการระบายความร้อนของปั๊มลม

ข้อควรระวังสำหรับข้อนี้คือ จะต้องคำนึงถึงทิศทางการระบายความร้อนของเครื่องปั๊มลม โดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางทางระบายความร้อนของปั๊มลม และพื้นที่ห้องถ้ามีพื้นที่เล็กและไม่มีทางระบายควรทำท่อระบายอากาศออกไปยังตัวอาคารเพื่อลดอุณหภูมิภายในห้องปั๊มลม


3. การติดตั้งระบบของปั๊มลมโดยเรียงอุปกรณ์ให้เหมาะสม

ข้อควรระวังสำหรับข้อนี้คือ การวางเรียงอุปกรณ์ต่างๆของปั๊มลมควรเรียงให้เหมาะสมตามแบบที่ได้ถูกตรวจสอบแล้ว เพราะลมที่ถูกส่งไปในระบบลมอัดจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการจัดเรียงลำดับของทางเดินลมว่าจะผ่านตัวอุปกรณ์ชนิดไหนก่อน-หลังด้วย เพื่อที่จะได้ลมออกมาที่สมบูรณ์ที่สุด


ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมไม่ควรละเลยในการจัดวางระบบของปั๊มลม เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของระบบลม และจะได้ใช้ลมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด