Tossapol Y.

3 เม.ย. 2565

ก๊าซไนโตรเจน กับอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม

ก๊าซไนโตรเจน กับ อันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม

จากข้อมูลจะพบว่าก๊าซไนโตรเจนเปรียบเสมือนก๊าซเฉื่อย ไม่ติดไฟ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ แต่เมื่อก๊าซไนโตรเจนหลุดเข้าไปในอากาศมากเกินไป เมื่อหายใจเข้าไปอาจทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนได้ โดยปกติอากาศที่เราหายใจ ทั่วไปจะมีไนโตรเจน 78% ส่วนที่เหลือเป็นออกซิเจน และก๊าซอื่น ๆ ซึ่งหากอากาศมีความเข้มข้นของไนโตรเจนมากกว่า 84% (ออกซิเจนและก๊าซอื่นๆ 16%) จะทำให้ผู้ที่สูดดมอากาศเข้าไปอาจเกิดอันตรายได้โดยไม่รู้ตัว และมากไปกว่านั้นหากความเข้มข้นของไนโตรเจนสูงขึ้นไปอีกถึง 94% อาจทำให้เสียชีวิตได้ในไม่กี่วินาที


เราจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้ก๊าซไนโตรเจนในโรงงานอุตสาหกรรม
  • จะต้องรู้ว่าก๊าซไนโตรเจนถูกปล่อยทิ้งออกมาทางใดบ้าง ซึ่งแต่ละจุดควรอยู่ภายนอกอาคารหรือปล่อยเข้าไปในพื้นที่ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับก๊าซไนโตเจนโดยเฉพาะ

  • ควรตรวจวัดค่าของก๊าซออกซิเจนในบริเวณที่มีการใช้ก๊าซไนโตรเจนเพื่อให้แน่ใจว่าในบริเวณนั้นมีก๊าซออกซิเจนที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อคนรอบข้าง

  • จะต้องรู้ว่าในภายในโรงงานมีการใช้ก๊าซที่จุดใดบ้าง และควรมีป้ายกำกับที่ท่อก๊าซไนโตรเจนอย่างชัดเจน

  • ควรตรวจสอบสายโฮสที่ใช้กับก๊าซไนโตรเจนอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสายโฮสที่ใช้กับก๊าซไนโตรเจนไม่มีการรั่วหรือชำรุดของสาย

  • ทำการตรวจวัดอากาศทุกครั้งก่อนเข้าทำงานในที่ผลิตก๊าซไนโตรเจน หรือที่มีการใช้ก๊าซไนโตรเจน โดยจะต้องให้ก๊าซออกซิเจนนั้นอยู่ในค่าที่เหมาะสม

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าระบบระบายอากาศพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศภายในบริเวณนั้น

  • สภาวะอับอากาศอาจเกิดขึ้นได้จากสิ่งกีดขวางชั่วคราวเช่น ผ้าใบกันแดดกันฝน หรือวัสดุอื่นที่ปิดล้อมไว้ชั่วคราว