Tossapol Y.

24 มี.ค. 2565

9 ประโยชน์การใช้ก๊าซไนโตรเจน

9 ประโยชน์ของการใช้ ก๊าซไนโตรเจน

1.ก๊าซไนโตรเจน ช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีความสดอยู่ได้นาน

2.ก๊าซไนโตรเจน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่เป็นพิษ จึงสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้โดยตรงกับผลิตภัณฑ์

3.ก๊าซไนโตรเจน ช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

4.ก๊าซไนโตรเจน ไม่ก่อให้เกิดการระเบิด ไม่ติดไฟ จึงทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

5.ก๊าซไนโตรเจน ละลายในน้ำและไขมันได้น้อยมาก จึงสามารถพ่นก๊าซไนโตรเจนผ่านเข้าไปยังวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน

6.ก๊าซไนโตรเจน ช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการเหม็นหืนได้

7.ก๊าซไนโตรเจน สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้นานยิ่งขึ้น

8.ก๊าซไนโตรเจน ช่วยป้องกันไม่ให้ สีอาหาร รสชาติอาหาร และกลิ่นอาหารเปลี่ยนได้

9.ก๊าซไนโตรเจน ช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดภายในผลิตภัณฑ์