GA VSD NEOS inverter - Original.jpeg
การดูแลรักษาเครื่องปั๊มลมแบบ Inverter

1. หมั่นดูแลความสะอาดห้องปั๊มลม (Air Compressor) ให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ

การติดตั้งเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) นั้น ควรติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้ควบคุม ที่สำคัญควรหมั่นทำความสะอาดบริเวณเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) อยู่สม่ำเสมอ

2. ควบคุมอุณหภูมิห้องเครื่อง และตู้ไฟภายในปั๊มลม (Air Compressor)

ภายในห้องเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) ควรมีการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม อุณหภูมิห้องเครื่องไม่สูงจนเกินไป เนื่องจากอุณหภูมิที่สูง จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงอุณหภูมิของตู้ไฟในปั๊มลม (Air Compressor) ด้วยเช่นกัน วิธีประเมินอย่างง่ายคืออุณหภูมิภายในห้องเครื่องต้องอยู่ในระดับที่ช่างซ่อมบำรุงยังสามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขอุณหภูมิห้องเครื่องได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการแก้ไข

3. ไม่ควรติดตั้งเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) ใกล้กับบริเวณที่มีก๊าซไวไฟ

การติดตั้งเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) ใกล้กับบริเวณพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซหรือน้ำมัน สามารถก่อให้เกิดอันตรายในการระบายความร้อนได้ เนื่องจากก๊าซไวไฟเหล่านี้ส่งผลกระทบกับการทำงานของปั๊มลม (Air Compressor) โดยตรง โดยก๊าซจะเข้าไปทำลายแผงวงจรและชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ควบคุมเครื่องปั๊มลม (Air Compressor)

4. มีพื้นที่เพียงพอในการทำ Preventive Maintenance (PM)หรือการซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลม (Air Compressor)

บริเวณเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) ควรมีพื้นที่และแสงสว่างเพียงพอสำหรับทำการซ่อมบำรุงเครื่อง เพื่อความสะดวกในการเข้าตรวจเช็ค หรือเกิดกรณีฉุกเฉิน

5. ห้ามเปิดประตูเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) ขณะที่เครื่องปั๊มลม (Air Compressor) กำลังทำงาน

ในขณะที่เครื่องปั๊มลม (Air Compressor) กำลังทำงาน ไม่ควรเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้ เนื่องจากจะทำให้อากาศที่ยังไม่ผ่านการกรองเข้ามาในเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) และอาจทำให้ฝุ่นเกาะเครื่องและอุปกรณ์ชิ้นส่วนไฟฟ้าได้ ถ้าจำเป็นต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นเยอะๆ ควรหมั่นเปลี่ยนตัวกรองเป็นประจำ หรือเลือกใช้ตัวกรองสำหรับกรองฝุ่นโดยเฉพาะ (Heavy-Duty Filter)

6. ทำความสะอาดตัวเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) เป็นประจำ

หมั่นทำความสะอาดตู้ไฟฟ้า และแผงระบายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ลมเป่าฝุ่นเบาๆ วิธีนี้จะช่วยป้องกันความร้อนสะสมในชิ้นส่วนต่าง ๆ ของตัวเครื่องที่มีฝุ่นเกาะอยู่

7. รักษากำลังไฟให้คงที่

เนื่องจากเครื่องปั๊มลม (Air Compressor) แบบ Inverter หรือ VSD สามารถเพิ่มลดหรือปรับกำลังไฟได้ตามความต้องการการใช้งาน ดังนั้นจึงควรมีกำลังไฟหลักที่มีความเสถียรคงที่ สำหรับการจ่ายไฟให้เครื่องปั๊มลม (Air Compressor)