โลโก้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน-พพ copy.png

"เปลี่ยนปั๊มลมเก่าของคุณ เป็นปั๊มลมใหม่รุ่นประหยัดพลังงาน พร้อมรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ"

"พร้อมให้การสนับสนุนในการช่วยเขียนโครงการ"

Atlas Copco Wallpaper 2.jpg

70:30

การอนุรักษ์ ลดการใช้พลังงานประจำปี 2564
ส่งใบสมัครไม่เกิน 11 กุมภาพันธ์ 2565
สนับสนุนโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
โดย กระทรวงพลังงาน
GA VSDs Oil-injected screw compressor - For PPT copy.png
โรงงานเอกชน อาคารภาคเอกชน
สามารถขอรับการสนับสนุนปั๊มลมใหม่สูงสุด 

30% 

ของมูลค่าการลงทุน
มูลค่าสูงสุด 3,000,000 THB
โครงการสนับสนุนการลงทุนปั๊มลมจากภาครัฐ

ขยายเวลารับสมัคร

 • บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนในการช่วยเขียนโครงการ และดำเนินการยื่นใบสมัครเข้าร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

 • รัฐให้การสนับสนุนการเปลี่ยนปั๊มลม (Air Compressor) เครื่องเก่าเป็นปั๊มลมรุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงาน โดยมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี

 • รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน โดย กระทรวงพลังงาน

 • มูลค่าการสนับสนุนสูงสุด 30% หรือไม่เกิน 3,000,000 บาท

 • ยื่นใบสมัครวันสุดท้าย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

คุนสมบัติผู้สมัคร
ประเภทที่ 1 
โรงงานอุตสาหกรรมเอกชน อาคารภาคเอกชน ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย วิสาหกิจชุมชน ผู้กระกอบการภาคเกษตรกรรม และธุรกิจ Startup

ประเภทที่ 2
โรงงานควบคุมเอกชน หรืออาคารควบคุมเอกชนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ที่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดรวมกัน ตั้งแต่ 1,000 kW หรือ 1,175 KVA ขึ้นไป
หลักเกณฑ์การสนับสนุน
 • ปรับปรัุงระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี
 • ให้วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อหนึ่งนิติบุคคล
 • ให้การสนับสนุนกับโครงการที่มีการลงทุนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
 • ผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม เข้าข่ายประเภทที่ 1 ได้รับการสนับสนุนไม่เกิน 30% ของมูลค่าการลงทุน 
 • ผู้สมัครที่เป็นโรงงานควบคุมเอกชน หรืออาคารควบคุมเอกชน เข้าข่ายประเภทที่ 2 ได้รับการสนับสนุนไม่เกิน 20% ของมูลค่าการลงทุน 
ระยะเวลาโครงการ
 • ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน สามารถยื่นใบสมัครกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ได้ไม่เกินวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565