cq5dam.web.600.6001.jpeg
เครื่องทำลมแห้งชนิดเม็ดสาร (Desiccant Air Dryer) คืออะไร

เครื่องทำลมแห้งชนิดเม็ดสาร (desiccant air dryer) เป็นเครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น สามารถทำ pressure dew point ได้ตั้งแต่ -20 ถึง -70 องศาเซลเซียส ซึ่งคุณภาพลมที่ออกมา จัดเป็นลมที่มีความแห้งสูงเป็นพิเศษ เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์ และเครื่องสำอาง เป็นต้น โดยเครื่องทำลมแห้งชนิดเม็ดสาร (desiccant air dryer) สามารถแบ่งออกย่อยได้ดังต่อไปนี้

  • Pressure dew point -20 องศาเซลเซียส: (ชนิดเม็ดสาร Activated Alumina) Compressed air purity classification ISO 8573-1:2010 Class [-:3:-]  

  • Pressure dew point -40 องศาเซลเซียส: (ชนิดเม็ดสาร Activated Alumina) Compressed air purity classification ISO 8573-1:2010  Class [-:2:-]  

  • Pressure dew point -70 องศาเซลเซียส: (ชนิดเม็ดสาร Silica Gel) Compressed air purity classification ISO 8573-1:2010 Class [-:1:-]  

Capture.JPG
CD Operation.JPG
หลักการทำงานของเครื่องทำลมแห้งชนิดเม็ดสาร (Desiccant Air Dryer)

การทำงานของเครื่องทำลมแห้งชนิดเม็ดสาร (desiccant air dryer) จะแบ่งออกเป็น 2 Tower ดังภาพด้านบน โดยอากาศจากปั๊มลม (air compressor) ผ่านเข้า pre-filter (กรองอากาศชนิดหยาบ) และ final filter (กรองอากาศชนิดละเอียด) เข้าสู่ Tower A โดยลมที่มีความชื้นจะวิ่งผ่าน actuator valve ที่เปิดอยู่ (ในขณะเดียวกัน actuator valve ฝั่ง Tower B ก็จะคงสถานะปิด) เมื่อลมที่มีความชื้นวิ่งผ่านเม็ดสารภายใน Tower A เม็ดสารที่อยู่ภายในถังจะทำการดักจับความชื้น และปล่อยเฉพาะลมแห้งออกนอกเครื่องผ่านตัว particle filter (กรองอากาศฝุ่นแห้ง) ที่ออกแบบมาสำหรับดักจับฝุ่นที่เกิดจากการแตกตัวของเม็ดสารดูดความชื้น หลังจากนั้นลมจะผ่านออกจากเครื่องเข้าสู่ระบบ ส่งต่อเข้ากระบวนการผลิตภายในโรงงาน

ในขณะเดียวกันลมแห้งที่ถูกสร้างภายใน Tower A จะถูกแบ่งบางส่วนเข้าสู่ Tower B ผ่านตัว nozzle เพื่อนำไปใช้สำหรับฟื้นสภาพเม็ดสารที่เกิดการอิ่มตัวจากการดูดความชื้นมาก่อนหน้าแล้ว (regeneration process) วิธีการทำงานคือ นำลมแห้งที่มีค่า pressure dew point ติดลบปล่อยให้วิ่งผ่านเม็ดสารที่มีสภาพชื้น โดยลมแห้งจาก Tower A วิ่งผ่าน nozzle เข้าทางด้านบนของ Tower B และออกทางด้านล่าง ผ่าน silencer ที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ดูดซับเสียง ลมที่สูญเสียจากการ purge เพื่อฟื้นสภาพเม็ดสารจะอยู่ที่ราว 16 - 20% และการทำงานของเครื่องทำลมแห้งชนิดเม็ดสาร (desiccant air dryer) จะทำงานสลับกันระหว่างถัง Tower A และ Tower B  โดยใช้วาล์วไฟฟ้า actuator valve เป็นตัวควบคุมการทำงาน